Vedtægter


Her kan du læse foreningens vedtægter.


[Obs! Paragraf markeret med "REVIDERET" er sidste nye ændring] Sidst opdateret 29-03-12
§ 1:

Foreningens navn er Them – Salten Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2:
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission.
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

§ 3:
Beboerne af enhver bolig, der er tilsluttet fællesantenneanlægget, skal være medlem af foreningen. Ved bolig forstås parcelhus, andelsbolig, lejlighed, klublejlighed eller enhver anden selvstændig bolig.

§ 3b:
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen (kassere) lejerens pakkevalg.
Hvis ikke andet oplyst afregnes fuldpakke

§ 4:
Medlemmet forpligter sig til at underkaste sig de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter.

§ 5 "REVIDERET":
Kontingent, tilslutningsafgift og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 1. Kontingent dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning af det tekniske anlæg, opsparing, afdrag på investeringer og forsikringer.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der fastsætter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen.

§ 5a:
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt skyldigt kontingent, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet skal betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling, før genetablering af tilslutning kan finde sted.

§ 5b:
Intet medlem hæfter udover betaling af sit kontingent, herunder foreningens omkostninger ved inkasso som nævnt i § 5a.

§ 5c "REVIDERET": Udmeldelse af foreningen skal meddeles til kassereren via hjemmesiden eller skriftligt senest 1. februar - 1. maj - 1. august - 1. november for at være gældende næstkommende kvartal.

§ 6:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes inden udgangen af januar kvartal hvert år. Indkaldelse sker med 14 dages varsel i den lokale ugeavis.
Dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt regnskabsaflæggelse.
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. bestyrelsesmedlemmer er efter tur på valg ved generalforsamling i ulige år og 2 i lige år.
5. Valg af 2 bilagskontrollanter samt suppleanter til disse.
6. Fastsættelse af kontingent efter bestyrelsens forslag.
7. Eventuelt.
Forslag under pkt.3, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles formanden senest 8 dage før.

§ 7:
Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af fremmødte. Øvrige sager afgøres ved simpelt flertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen eller skal, hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, afholdes inden en måned. Ved ekstraordinær generalforsamling træffes beslutning ved simpelt flertal af fremmødte.

§ 8:
Antenneforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 bilagskontrollanter samt bilagssuppleanter. Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan ændres på en generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Foreningen tegnes af formanden eller dennes stedfortræder og 1 bestyrelsesmedlem i foreningen, dog ved låneoptagelse af den samlede bestyrelse, idet bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån til antenneanlæggets udvidelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelsen indenfor bestyrelsen træffesved simpelt stemmeflertal.

§ 9:
Der skal anlægges og føres protokol, over samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen dog tillige af sekretær og dirigent.

§ 10:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Der er én stemme pr. tilsluttet bolig. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem.

§ 11:
Bortset fra en kontant kassebeholdning, der ikke må overskride 3000 kr. indsættes foreningens pengemidler i sparekasse, bank eller postkonto. På sådanne konti kan hæves ved underskrift af formanden – eller i hans forfald dennes stedfortræder – og kasserer i foreningen.

§ 12:
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. I tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter, kan bestyrelsen foranledige tilslutningen til antenneanlægget afbrudt.
Der må kun fortages tilslutninger, af foreningens valgte reparatør.

Se vedtæger i PDF format - Klik her

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Bankoplysninger

Spar Nord - Silkeborg
Reg.nr: 9225 Konto nr.: 4580833832

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00